Ich Nhi
Uploader

Comments

Uploader by ghost-dzLinux A2Z 2.6.32-44-pve #1 SMP Sun Mar 13 17:00:54 CET 2016 x86_64
? HaTRk File Manager

Da3s HaCkEr File Manager

Current Path : /home/phiendichtienghan.com/public_html/
Upload File :
Current File : /home/phiendichtienghan.com/public_html/.htaccess

#
# Apache/PHP/Drupal settings:
#

# Protect files and directories from prying eyes.
<FilesMatch "\.(engine|inc|info|install|make|module|profile|test|po|sh|.*sql|theme|tpl(\.php)?|xtmpl)$|^(\..*|Entries.*|Repository|Root|Tag|Template)$">
 Order allow,deny
</FilesMatch>

# Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes

# Follow symbolic links in this directory.
Options +FollowSymLinks

# Make Drupal handle any 404 errors.
ErrorDocument 404 /index.php

# Set the default handler.
DirectoryIndex index.php index.html index.htm

# Override PHP settings that cannot be changed at runtime. See
# sites/default/default.settings.php and drupal_environment_initialize() in
# includes/bootstrap.inc for settings that can be changed at runtime.

# PHP 5, Apache 1 and 2.
<IfModule mod_php5.c>
 php_flag magic_quotes_gpc         off
 php_flag magic_quotes_sybase       off
 php_flag register_globals         off
 php_flag session.auto_start        off
 php_value mbstring.http_input       pass
 php_value mbstring.http_output      pass
 php_flag mbstring.encoding_translation  off
</IfModule>

# Requires mod_expires to be enabled.
<IfModule mod_expires.c>
 # Enable expirations.
 ExpiresActive On

 # Cache all files for 2 weeks after access (A).
 ExpiresDefault A1209600

 <FilesMatch \.php$>
  # Do not allow PHP scripts to be cached unless they explicitly send cache
  # headers themselves. Otherwise all scripts would have to overwrite the
  # headers set by mod_expires if they want another caching behavior. This may
  # fail if an error occurs early in the bootstrap process, and it may cause
  # problems if a non-Drupal PHP file is installed in a subdirectory.
  ExpiresActive Off
 </FilesMatch>
</IfModule>

# Various rewrite rules.
<IfModule mod_rewrite.c>
 RewriteEngine on

 # Block access to "hidden" directories whose names begin with a period. This
 # includes directories used by version control systems such as Subversion or
 # Git to store control files. Files whose names begin with a period, as well
 # as the control files used by CVS, are protected by the FilesMatch directive
 # above.
 #
 # NOTE: This only works when mod_rewrite is loaded. Without mod_rewrite, it is
 # not possible to block access to entire directories from .htaccess, because
 # <DirectoryMatch> is not allowed here.
 #
 # If you do not have mod_rewrite installed, you should remove these
 # directories from your webroot or otherwise protect them from being
 # downloaded.
 RewriteRule "(^|/)\." - [F]

 # If your site can be accessed both with and without the 'www.' prefix, you
 # can use one of the following settings to redirect users to your preferred
 # URL, either WITH or WITHOUT the 'www.' prefix. Choose ONLY one option:
 #
 # To redirect all users to access the site WITH the 'www.' prefix,
 # (http://example.com/... will be redirected to http://www.example.com/...)
 # uncomment the following:
 # RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. [NC]
 # RewriteRule ^ http://www.%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R=301]
 #
 # To redirect all users to access the site WITHOUT the 'www.' prefix,
 # (http://www.example.com/... will be redirected to http://example.com/...)
 # uncomment the following:
 # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.+)$ [NC]
 # RewriteRule ^ http://%1%{REQUEST_URI} [L,R=301]

 # Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory or in a
 # VirtualDocumentRoot and the rewrite rules are not working properly.
 # For example if your site is at http://example.com/drupal uncomment and
 # modify the following line:
 # RewriteBase /drupal
 #
 # If your site is running in a VirtualDocumentRoot at http://example.com/,
 # uncomment the following line:
 # RewriteBase /

 # Pass all requests not referring directly to files in the filesystem to
 # index.php. Clean URLs are handled in drupal_environment_initialize().
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
 RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
 RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
 RewriteRule ^ index.php [L]

 # Rules to correctly serve gzip compressed CSS and JS files.
 # Requires both mod_rewrite and mod_headers to be enabled.
 <IfModule mod_headers.c>
  # Serve gzip compressed CSS files if they exist and the client accepts gzip.
  RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.gz -s
  RewriteRule ^(.*)\.css $1\.css\.gz [QSA]

  # Serve gzip compressed JS files if they exist and the client accepts gzip.
  RewriteCond %{HTTP:Accept-encoding} gzip
  RewriteCond %{REQUEST_FILENAME}\.gz -s
  RewriteRule ^(.*)\.js $1\.js\.gz [QSA]

  # Serve correct content types, and prevent mod_deflate double gzip.
  RewriteRule \.css\.gz$ - [T=text/css,E=no-gzip:1]
  RewriteRule \.js\.gz$ - [T=text/javascript,E=no-gzip:1]

  <FilesMatch "(\.js\.gz|\.css\.gz)$">
   # Serve correct encoding type.
   Header set Content-Encoding gzip
   # Force proxies to cache gzipped & non-gzipped css/js files separately.
   Header append Vary Accept-Encoding
  </FilesMatch>
 </IfModule>
</IfModule>

Da3s File Manager Version 1.0, Coded By Da3s HaCkEr
Email: R0@hotmail.com

Về chúng tôi

Là một trong những công ty dịch thuật, phiên dịch chuyên nghiệp hàng đầu tại VN. Với khả năng dịch trên 36 thứ tiếng chúng tôi luôn tự tin dịch cho quý khách với độ chính xác cao trong khoảng thời gian nhanh nhất. Trong lĩnh vực dịch thuật với đội ngũ dịch giả viên đông đảo và nhiều kinh nghiệm trong nghề luôn đem đến dịch vụ tốt nhất làm vừa lòng những khách hàng khó tính nhất. Công ty có đội ngũ 500 cán bộ có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn sâu về chuyên ngành, bao gồm toàn thể nhân viên và cộng tác viên là giáo sư, tiến sỹ, giảng viên các trường đại học và cộng tác viên làm việc tại các Đại sứ quán, Bộ ngoại giao, Viện nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài có năng lực, có chuyên môn, đầy nhiệt huyết và luôn mong muốn thực hiện công việc với lòng yêu nghề, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Hệ thống thông tin liên lạc được thiết lập bằng nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng nhanh nhất mọi yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi nhận dịch thuật, Phiên dịch, dịch công chứng... trên 36 ngôn ngữ. Từ các ngôn ngữ thông dụng như Tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga, Trung, Đức, Hàn, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…đến các ngôn ngữ ít sử dụng tại Việt Nam như Arập, Ba Lan, Phần Lan, Thái Lan, Hà Lan, Hungari, Rumani, Ucraina, Séc, Slovakia, La Tinh, Thuỵ Điển, My-an-ma, Đan Mạch, Lào, Campuchia, Khơ-me, Inđônêxia, Malayxia, Brunei, Iran,… Chúng tôi hoạt động dựa trên nền tảng đạo đức nghề nghiệp, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu mà tất cả những ai làm việc tại dịch thuật A2Z luôn hướng tới, với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc chúng tôi cam kết với khách hàng cho ra đời những tác phẩm dịch thuật chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh nhất. ♦ Đội ngũ biên phiên dịch A2Z chuyên nghiệp ♦ Quy trình đảm bảo chất lượng dịch thuật ♦ Hoàn thành đúng thời hạn ♦ Giá dịch cạnh tranh ♦ Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp